Přijímací řízení

Fáze 1

I. Fáze - Vytvoření žádostí

1. 4. - 6. 5. 2020

Elektronickou Žádost pro zápis dítěte do mateřské školy pro školní rok 2020/2021 je možné získat ve výše  uvedeném období

A. na internetové adrese: zapisms.tisnov.cz 

žádost vytvoříte vyplněním formuláře, který uložíte jako datový soubor ve formátu pdf. Tento MUSÍTE následně vytisknout. Pro podání žádosti je nutný podpis zákonných zástupců, žádost musí být vyplněná a potvrzená dětským lékařem.

nebo

NEMÁTE-LI  PŘÍSTUP K VÝPOČETNÍ  TECHNICE, JE MOŽNÉ ŽÁDOST VYGENEROVAT

B. na Odboru kanceláře starosty a vnějších vztahů Městského úřadu Tišnov, u pracovníka školství

v úřední dny po telefonické domluvě na tel. 549 439 824, budova MěÚ Ráboňova (bývalý Úřad práce), přízemí, Ing. Daria Švecová.

Důležité informace:

Pro podání žádosti o přijetí dítěte do MŠ nestačí pouze zaregistrovat a žádost vytisknout. Žádost je nutné podepsanou a potvrzenou lékařem předat pověřenému pracovníkovi zvolené školy ve II. fázi (v termínu 6. 5. 2020 od 08:00 do 11:00 a od 13:00 do 16:00 hod., pokud se s ředitelkami MŠ nedohodnete jinak), a to na pracovištích U Humpolky, Na Rybníčku a Horově ulici.

 • Po vygenerování žádosti získáte jedinečný číselný identifikátor, který zajistí anonymitu dítěte v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů.
 • Registrace v systému je nutné provést vždy, tedy i v případě, že jste dítě registrovali již v loňském roce.
 • Registrace a vyzvedávání žádostí je možná pouze v uvedeném termínu, ne dříve ani po termínu.
 • Identifikátor si poznamenejte pro další případné opravy před vytištěním žádosti nebo pro sledování žádosti v době Přijímacího řízení.
 • Pokud nemáte přístup k internetu a chcete žádost získat, lze tak učinit na Odboru kanceláře starosty a vnějších vztahů MěÚ Tišnov.
 • Vyplňování žádosti věnujte náležitou pozornost – vyplňte správně všechny povinné údaje, neopomeňte nechat potvrdit požadované údaje od dětského lékaře – očkování.
 • Pro zaregistrování a získání žádosti některým z výše uvedených způsobů musíte znát číslo pojištěnce (dítěte), které je uvedeno na průkazu jeho zdravotního pojištění.*)
 • V případě, že budete chtít žádost ZÍSKAT na městském úřadě, nezapomeňte s sebou vzít průkaz pojištěnce (dítěte).

Fáze 2

II. Fáze - Zápis - Příjem vyplněných žádostí na školách

6. 5. 2020 od 08:00 do 11:00 a od 13:00 do 16:00 hod. na pracovištích U Humpolky, Na Rybníčku a Horově ulici.

Příjem žádostí probíhá výhradně v tomto termínu.

PŘED VOLBOU  MATEŘSKÉ ŠKOLY:

 • se informujte na adrese http://zapisms.tisnov.cz   o počtech volných míst na MŠ – můžete pak lépe odhadnout šance na přijetí právě Vašeho dítěte.

V TERMÍNU PŘÍJMU ŽÁDOSTÍ: (6. 5. 2020)

 • Odpovědnému pracovníkovi MŠ odevzdejte řádně vyplněnou žádost a předložte rodný list dítěte, svůj občanský průkaz, doklad o trvalém pobytu dítěte (potvrzení z matriky nebo občanský průkaz dítěte) pokud se bydliště dítěte liší od bydliště zákonných zástupců, dále průkaz pojištěnce zdravotní pojišťovny zapisovaného dítěte.
 • Dítě můžete přihlásit do libovolného počtu MŠ. Do každé z nich se však  dostavte osobně z důvodu odevzdání podepsané a lékařem potvrzené žádosti v papírové podobě.  Vždy však vyplňujete v systému jen jednu žádost a tuto si vytiskněte tolikrát, na kolik MŠ dítě přihlašujete!
 • Preference žádostí – pořadí MŠ od II. fáze nebude možné měnit. Doporučujeme věc dobře zvážit.
 • Předškolní dítě má právo na přednostní přijetí ve spádovém obvodu dané mateřské školy.
 • Při předání žádosti v MŠ budou zákonní zástupci seznámeni s dalším postupem přijímacího řízení.
 • V případě neúplné žádosti budou zákonní zástupci vyzváni k doplnění údajů v termínu stanoveném ředitelkou mateřské  školy. Pokud zákonný zástupce údaje ve stanoveném  termínu nedoplní, lze správní řízení usnesením zastavit.

Žádost o přijetí je nutné předat v termínu 6. 5. 2020 (pokud se zákonní zástupci dítěte nedohodnou s ředitelkami jinak). Pozdější předání by zkomplikovalo další postup a nebylo by možné 11. 5. 2020 pravdivě oznamovat rodičům možnost přijetí na určitou MŠ.

Fáze 3

III. Fáze - Průběh řízení

od 11. 5. 2020

 • Od tohoto termínu můžete pod vygenerovaným číselným kódem (získáte při registraci a vyplnění žádosti - naleznete jej v záhlaví vygenerované žádosti) sledovat pořadí umístění žádosti Vašeho dítěte v průběhu přijímacího řízení.

V pondělí 11. 5. 2020 v době od 8:00 hod. budou rodiče, kteří si podali žádost na více škol, telefonicky osloveni ředitelkami MŠ a závazně oznámí své rozhodnutí, na kterou MŠ od září dítě nastoupí. Rozhodnutí musí být závazné a okamžité pro urychlení a zjednodušení celého přijímacího řízení, proto je nutné být dne 11. 5. 2020 na telefonu. *)

Rodiče potvrdí nástup do MŠ, kterou upřednostnili na žádosti, na ostatních školách provedou zrušení (zpětvzetí) žádosti osobně ve středu 13. 5. 2020 v době od 8:00 do 11:00 hod. a od 13:00 do 16:00 hod. *)

Vaším zodpovědným přístupem při rušení žádostí na ostatních mateřských školách pomůžete urychlit posun v pořadí a přijetí dalších dětí.

Děti, které podle informací ředitelek  11. 5. 2020 nebudou přijaty, mohou ponechat žádosti o přijetí na školách – škole a obdrží rozhodnutí o nepřijetí v řádném termínu dne 27. 5. 2020.

Ve středu 27. 5. 2020 od 8:00 do 11:00 hodin a od 13:00 do 15:00  hodin se všichni rodiče dostaví do škol, kam si podali a ponechali žádost a podepíší rozhodnutí o přijetí – nepřijetí. *) V případě přijetí odevzdají v tento den  evidenční list nejlépe potvrzený lékařem.

 • Ředitelky MŠ se budou při rozhodování řídit zveřejněnými kritérii.
 • Tato fáze může trvat až 30 dnů, tedy nejpozději do 8. 6. 2020.
 • Poučení proti rozhodnutí ředitelky školy bude součástí dokumentu Rozhodnutí o přijetí/ nepřijetí.

 


*) Nejedná se o zákonnou povinnost, nicméně tento postup výrazně usnadní celý průběh přijímacího řízení do MŠ.

O přijetí dětí do mateřských škol rozhoduje ředitel(ka) mateřské školy v přijímacím řízení, které končí uplynutím lhůt stanovených správním řádem. Případná nově vzniklá místa se obsazují v souladu se školským zákonem.